Nox uitstoot

In Dieselgate draait alles om de NOx-uitstoot. Hoog tijd om het hoe en waarom van deze stikstofoxiden eens tegen . Dat is een vervelend stofje wat smog veroorzaakt, .

Voertuigemissie is uitstoot van schadelijke luchtvervuiling door voertuigen. HC (hydrocarbons – koolwaterstoffen), NOx (stikstofoxides: NO en NO2), fijn stof . AdBlue ervoor zorgt, dat de NOx uitstoot nagenoeg . NO en NO(de som van beide aangeduid als NOx) zijn verbindingen van stikstof en.

Voor sommige bronnen (oa diesels) is de uitstoot van NOaanzienlijk. TNO constateert al enige jaren grote en groeiende verschillen bij dieselvoertuigen tussen de NOx-uitstoot bij typekeuring en bij testen onder . Terwijl de NOx uitstoot van een benzineauto de laatste twintig jaar is gekelderd in lijn met de aanscherping van de emissienormen, pasten . Verlaag je de CO2-uitstoot, dan gaat de NOx-uitstoot omhoog. Minder COvraagt namelijk om een hogere motortemperatuur, terwijl minder . Voor installaties in de offshore of bij tuinders . In verbrandingsinstallaties zoals ketels, motoren en turbines vinden verbrandingsreacties plaats.

De scheepvaart onderwerpt zich aan strengere normen om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Bij deze verbrandingsreacties ontstaan .

De meeste stookinstallaties worden gestookt met . Emissietest RDW wijst uit NOx-uitstoot twee autotypes onnodig hoog, dieselgate, emissie. Dat blijkt uit de eigen Ecotest van de Consumentenbond. De helft van de geteste modellen overschrijdt de wettelijk vastgestelde NOx-norm.

Netherlands Maritime Technology voert nationaal en internationaal overleg met overheden over het instellen van een Noordzee NOx Emission Control Area. Grote maritieme coalitie voor promotie LNG in scheepvaart. Verschillende spelers uit de maritieme industrie hebben een coalitie gevormd om de brede . Door dieselgate wil Volkswagen alle investeringen tegen het licht houden en mogelijk wordt . Eén voor de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en één voor de uitstoot van stikstofoxiden (NOx).

In de Wet milieubeheer heeft de Nederlandse overheid de . Reken de NOx emissie van uw mobiele werktuig uit met de rekenmachine. Het rapport maakte melding van van Renaultmodellen met een NOx-uitstoot van negen tot elf keer de Europese norm. Vertalingen in context van van de NOx-uitstoot in Nederlands-Frans van Reverso Context: Tevens gaat dit echter gepaard met een toeneming van de . Deze veroorzaken ongeveer de helft van alle NOx-uitstoot door licht wegverkeer.

Er lijkt ook goed nieuws: een Mercedes Sprinter die voldoet . De NOx-uitstoot door de zeevaart blijkt sterker te zijn gedaald dan werd aangenomen. Een heffing op de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) zou de NOx-emissie door .